OspreyOsprey carrying stickOsprey with stickOspreyOspreyOsprey bringing fish to incubating partnerOsprey landing on nestOsprey flyingOsprey in flightOsprey with tail spreadOsprey joining mate on nestOsprey landing, wings spreadOsprey looking down